مورد تائید سازمان آتش نشانی های استان تهران و اصفهان      3- 331050001-041